Z DEJÍN REGIÓNU

ČÍSLO 10 / X

MLADSIA DOBA KAMENNÁ
V AU AM LEITHABERGE

Areály ohraničené kruhovou priekopou

Už dvetisíc rokov pred Stonehenge budovali v strednej Európe monumentálne stavby pozostávajúce z viacerých kruhových priekop a vnútorného priestoru ohraničeného kruhovou palisádou. Do tohto pohľadom neprístupného priestoru sa vstupovalo po štyroch zemných mostíkoch cez otvory v palisáde.

O funkcii týchto „areálov ohraničných kruhovou priekopou“, ktoré s veľkou námahou a len s nástrojmi z dreva, parohu a kameňa vybudovali medzi rokmi 4800 až 4500 pred Kr. ľudia stredného neolitu, sa medzi archeológmi stále diskutuje. Podľa stanoviska jednotlivých bádateľov sú pokladané za miesta politických a kultúrnych zhromaždení či ceremónií, praveké kalendáre, miesta pre astronomické pozorovania i slnečné chrámy.

Pozoruhodné je ich rozmiestnenie, keďže väčšiu časť areálov ohraničených kruhovou priekopou môžeme nájsť v dolnorakúskej časti Weinviertel, ďalej na Morave a na západe Slovenska. Okrem toho sú aj na juhu Dolného Rakúska a v Burgenlande, ako aj v Bavorsku, Sasku, Poľsku, Českej republike a Maďarsku.

Pozoruhodné je ich rozmiestnenie, keďže väčšiu časť areálov ohraničených kruhovou priekopou môžeme nájsť v dolnorakúskej časti Weinviertel, ďalej na Morave a na západe Slovenska. Okrem toho sú aj na juhu Dolného Rakúska a v Burgenlande, ako aj v Bavorsku, Sasku, Poľsku, Českej republike a Maďarsku.

Približne 300 rokov po počiatku budovania fenomén areálov ohraničených kruhovou priekopou skončil. Pretože sídlisko tu zostalo aj naďalej, po generácie s námahou udržiavané priekopy okolo roku 4500 pred Kr. zasypali. Nálezy z včasnej doby bronzovej (ca. 2500 pred Kr.), zistené v horných vrstvách výplne priekop, dovoľujú predpokladať, že priekopy boli v teréne rozpoznateľné ešte po tisíc-ročiach.

Foto: W. Neubauer

Foto: Mapire

Areál ohraničený kruhovou priekopou objavený v Au - ako mnohé ďalšie - sa nachádza na mierne sa zvažujúcom svahu. Ľuďom v mladšej dobe kamennej zjavne nezáležalo na tom, aby zemné diela vybudovali v rovnom teréne, aj keď priekopy museli byť po dažďoch ustavične čistené a obnovované.

Foto: Universität Wien, Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie – Luftbildarchiv

Väčšiu časť roka je kruhový objekt z Au neviditeľný, ukrytý v pôde. Výplne priekop sa však odlišujú od neporušenej pôdy v okolí nepatrne vyšším obsahom vody, čo sa prejavuje bujnejšou vegetáciou.

Foto: W. Neubauer

Areál ohraničený kruhovou priekopou z Au v magnetickej prospekcii. Popri až 6 m hlbokých priekopách sa na obrázku výrazne prejavujú tiež štyri vstupy - pravdepodobne nasmerované podľa astronomických stanovíšť.

Foto: F. Sauer

Moderná rekonštrukcia areálu ohraničeného jednou kruhovou priekopou s dvomi vstupmi. Pre Dolnorakúsku krajinskú výstavu 2005 bol v obci Heldenberg popri viacerých domoch z mladšej doby kamennej postavený aj jednoduchší areál ohraničený kruhovou priekopou. Pozoruhodné je enormné pracovné úsilie, ktoré bolo nutné pre vybudovanie a údržbu tohto menšieho diela vynaložiť.

sk_SKSlovenčina